Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on tmi Vipellän henkilötietolain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.
Laadittu 24.5.2018. Viimeisin muutos 1.6.2018.

 

 1. Rekisterinpitäjä Tmi Vipellä,
  Torikatu 1, 44100 Äänekoski
  puh. 050-3495946
  posti@vipella.fi
  www.vipella.fi
   
 2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö Virpi Juvonen-Sorri
  posti@vipella.fi
  puh. 050-3495946
   
 3. Rekisterin nimi Tmi Vipellän asiakas- ja laskutusrekisteri.
   
 4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus - asiakkaan tietoinen kirjallinen suostumus ja terapiasopimus, jossa rekisteröity on osapuolena. - asiakassuhde rekisterinpitäjään. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, tiedottaminen ja laskuttaminen. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.
   
 5. Rekisterin tietosisältö Rekisteriin tallennettavat tietoja ovat: asiakkaan nimi ja yhteystiedot, muut asiakassuhteeseen liittyvät tiedot, kuten maksusitoumuspäätöksen tiedot. Tietoja käsitellään vain hoitosuhteen aikana.
   
 6. Säännönmukaiset tietolähteet Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta sekä asiakasta koskevista sopimuksista, kuten maksusitoumuspäätökset ja niiden liitteet. 
   
 7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Tietoja ei luovuteta ilman asiakkaan kirjallista sopimusta muille tahoille. Henkilötiedot tallennetaan Diarium-ohjelmistoon, jota ylläpitää Finnish Net Solutions Oy. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETAN:n ulkopuolelle.
   
 8. Rekisterin suojauksen periaatteet
  • manuaalinen aineisto: asiakassuhteessa syntyneiden asiakirjojen säilytyksessä ja arkistoinnissa noudatetaan henkilötietolakia. Aineistot säilytetään lukollisessa kaapissa tmi Vipellän toimitiloissa. Pääsy lukolliseen kaappiin on vain rekisterinpitäjällä.
  • Sähköinen aineisto: asiakastiedot, käyntikertamerkinnät, lausunnot sekä laskutustiedot ylläpidetään Diarium-asiakaskortistossa, salasanalla suojatulla tietokoneella. Tietojärjestelmillä tallennettavat ja käsiteltävät tiedot ovat rajattujen ja nimettyjen henkilöiden käytettävissä.
   Käyttö edellyttää kirjautumista tietojärjestelmään. Asiakkaiden asiakirjojen kopiot, esim. erikoissairaanhoidon lausunnot säilytetään lukollisessa kaapissa. Ne poistetaan asiakassuhteen päätyttyä.
    
 9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.
  Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisena rekisterinpitäjälle.
   
 10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyllä on muut EU:n yleisen tietosuojaasetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisena rekisterinpitäjälle.